Latince

PERRALDERIA Coss. Capitulum multiflorum, homogamum, floswlis omnibus hermaphroditis, tubulosis, corolla fere a basi scnsim ampliata, 5-dcntata. Receptaculum latins·· eulum, convexum, nudum, alveolato-punctatum alvcolis punctisque promi-nentibus. Involucrum polyphyllum, foliolis subtriseriatis, extcrioribus omnino foliaceis longioribus erecto-patentibus lincari-subteretibus, interioribus linea- ribus imbricatis flosculos subœquantibus. Staminum filamenta ad imam corollam inserta. Antherœ bosi bicaudatœ, caud.is subindivisis sctiformibus. Stylus superne cylindraceus, bifidus, cruribus linraribus longiusculis apice obtusis extns œqnaliter et minute puberulis, lineis papillarum stigmaticarum angustis prominulis. Achœnia a basi ad apicem dense longeque villosa, tet·e-tiuscula, eglandulosa, obso~ete 1 0-striata, arcola insertionis basilari, apice in callum brevissimum abt·upte contracta. Pappus biserialis, setis se1·iei exterioris brevissimz's palâformibus basim pappi intcrioris cingentibus, setis seriei interioris plurimis (cireitcr 30) fragilibus, seahro-barbellatis, flosculum subœquantibus. - Planta perennis basi frutescens, Saharœ Alge- ricnsis incola, sœpius spithamca, puberulo-glutinosa odore balsameo, ramosa, dumulosa, ramis apice monocephalis. Folia alterna, pinnatisecta vel bipinnati- secta laciniis linem·ibus cr·ossiusculis divergentibus, superioraindivisa. Flosculi albi

Türkçe

PERRALDERIA Coss. Birçok çiçek bölümü, homogam, tüm hermafroditlerde çiçek, tübüler, taç, tabanda neredeyse genişlemiş, 5-dntata. hazne latinleri·· eolum, dışbükey, çıplak, alveollü noktalı algler ve yakın çekim noktaları. Polyphyllum involucre, alt sıralı broşürler, tamamen ekstremiteler daha uzun yeşillik, dik, açık-çizgili-yeraltı, iç hat örtüşen çiçekler ve eşit. Stamenlerin alt kısmındaki filamentler corolla'ya yerleştirildi. Antherae bicaudat, kuyruk sktiformlara bölünmüştür. Yukarıdaki stil, tepede uzun bacaklar ile silindirik, bifid stigmatik papilla çizgileri ile dıştan geniş ve çok küçük tüylü dar ve belirgin. Tabandan apekse kadar achenes yoğun ve geniş villuslu, tet·e-tuskülat, eglandüler, 1 0-çizgili, apekste bazal yerleştirme kutusu en kısa nasır sözleşmeli upte içine pappus biserialis, en kısa formun dış kılları, iç pappusun tabanı ile sınırlanmıştır, iç kıllar çok sayıda (cireitcr 30) kırılgan, denizde barbelli, küçük çiçek eşittir. - Baz bitki ile çok yıllık çalı, Sahara Alge- cılız bir sakin, genellikle aralıkta ortaya çıkar, ergenlik çağındaki yapışkan, balzam dallı bir koku monosefalusun tepesinde dalları olan dumuloz.Yapraklar alternatif, pinnatisect veya bipinnati- loblar tarafından ayrılan kalın kemik boyunca kesilir, daha yüksek olan. küçük çiçekler beyazımsı-sarı. Asteroit kabilesinin birleşik ırkları ve Euinulus'un bölünmesi, yolculuğumuzdan yeni dönen en iyi arkadaşım Il Enrico Letourneux de la Perraudière SEANCE DU JUIN 1859. Cezayir'in güneyine adanmış Sahra'yı ilk okuyan oydu. Pcrralderia, Jasonia'nın broşürlerde daha uzun ekstremite içermesinden farklıdır. yapraklar lineer-teretiküler, korollalar organlarındaki tabanından neredeyse kademeli olarak genişledi korolun altına yerleştirilmiş filamentler ile beyaz antrasitlere bölünmüştür tabandan tepeye kadar püskü, teretius veya dikdörtgen-tcretiuscnlis pappusun üst kısmı yoğun ve çok villöz olup pappusun dış yüzeyini gizler, En kısa boynunun ucunda, oldukça kasılmış ve oldukça tuhaf bir elbise içinde Vierrea Webb Phyi. Yapabilmek. II, 225 (Buphthalmi sp. Brouss., Doniae sp. Less., Jasonia sp. DC.) ve Allagopappus Cass. (Jasoniae sp. DC.) ve Jasonia Jasonire Chiliadenus (Chiliadenus) cinsinin bölümleri Cass. ve Eujasonia (Jasonia Cass.) zar zor ayırt edilebilir, yani T. Sicilya başkentleri genellikle alt diskoiddir ve daha yüksek böğürtlen tüylerine sahiptir!' daha fazla J. glutinoza. P. CORONOPIFOLIACoss. ap. Kra\ik Pl. Cezayir. Seçme.kurumak [1858] is. 57. - Jasonia coronopifolia Coss. yaktı. Çok yıllık bitki genellikle oluşur spil.lJamea dumulosa, undiqnc pnbcrulo-glntinosa halsame kokusu ile kürklü tüyler. Odunsu kök, genellikle kökte çoğul fusiform dcsinens. Gövdeler dik, infeme frutcsce'ltes, yukarıda, imlurato- otsu, dallı, ayrık uçlarla saçılmış bir terete ortasından bir hasi v el monosefalis. İri-doğrusal loblu, değişken, saplı, pinnatisected bırakır geniş tabanlı, ıraksayan, bölünmemiş veya iki uçlu, hatta pinnate; en üstteki bölünmemiş lineer-terctiuscula. Corymbus'ta iyi dikilmiş daha küçük kafalar kapitulumun altında geniş, biraz daha uzun saplı bir sap içinde düzenlenmiştir. Campanulate-hcmisphrenic zarf genellikle daha sonraki broşürlerde oluşur 8-1 0 tamamen yeşillik, daha uzun ve daha küçük çiçekler üzerinde dik-patent çok aşan, keskin iç çizgilerle örtüşen. Çiçekler beyazımsı dişler soluk sarı. Achenes beyaz villus ve pappustur. - l\laio. Saharre lgeriensis'te dağlık rockstrihus, çakıl kanallarında olduğu gibi güneşli veya pctroz üzerinde mahmuzlar. Mzab'ın egemenliği altındaki Cezayir eyaletinde, sık sık Gm·daïa'nın Berrian korusu, Metlili! olarak adlandırılır. Araplar arasında buna Tafez denir.

Cumleceviri.gen.tr | Latince-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)